Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Klientów Sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.loveinteriors.pl i określa w szczególności ogólne warunki, zasady korzystania oraz sposoby sprzedaży prowadzonej przez Sklep internetowy, a także określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie internetowym na stronie www.loveinteriors.pl Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Właścicielem Sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.loveinteriors.pl, jest Coquille Sergey Kovalenko z siedzibą w 60-111 Poznań, przy ul. Głogowska 265a, posiadający nr NIP 782 225 93 77, REGON 300781979 , zwany dalej Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu: 797 890 945

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@loveinteriors.pl

– osobiście: Głogowska 265a, 60-111 Poznań

 1. Przed założeniem Konta Klienta, złożeniem Zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować wyraźnie jego postanowienia.

 

 

 • 2 Definicje
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego;
 3. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 4. Konsument – oznacza Klienta będącego osobę fizyczną, korzystającego ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną legitymującą się zdolnością prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Sprzedawca – Coquille Sergey Kovalenko
 7. Sklep internetowy – oznacza prowadzony przez Coquille Sergey Kovalenko sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.loveinteriors.p, ;
 8. Towar – oznacza dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą, będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą;
 9. Trwały nośnik – oznacza urządzenie umożliwiające Klientowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celu jakim te informacje miały służyć, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w pierwotnej treści;
 10. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia określające jednocześnie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego i na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 

 • 3 Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego – składania zamówień oraz korzystania z usług drogą elektroniczną, niezbędne są:
 2. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików Cookies,

 

 

 • 3 Pliki „cookies”
 1. Aby korzystanie ze strony internetowej Sklepu było możliwe, Sprzedawca oświadcza, że używa tzw. plików cookies (inaczej zwane ciasteczkami). Jako pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania (na urządzeniu końcowym) oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 

 • 4 Prawa autorskie
 1. Sklep internetowy działający na stronie www.loveinteriors.pl jako całość stanowi bazę danych, podlegającą ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 2. Wszelkie informacje, treści, dane oraz materiały (w tym elementy graficzne) zawarte w Sklepie internetowym www.loveinteriors.pl podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Prawa autorskie do Sklepu internetowego, jak i do poszczególnych informacji, treści, danych oraz materiałów (w tym elementów graficznych) zawartych w Sklepie internetowym, przysługują Sprzedawcy prowadzącemu Sklep.
 4. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest także do respektowania praw własności intelektualnej.
 5. Używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie wszelkich informacji, treści, danych oraz materiałów (w tym elementów graficznych) zawartych w Sklepie internetowym www.loveinteriors.pl dla celów komercyjnych, jest zabronione oraz wymaga uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

 

 

 • 5 Świadczenie usług elektronicznych w Sklepie internetowym
 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące nieodpłatne, usługi elektroniczne, świadczone przez Sprzedawcę:
 2. Konto Klienta – korzystanie z Konta możliwe jest przez Klienta po wypełnieniu formularza rejestracji oraz zatwierdzeniu pola rejestracji. Wypełnienie formularza rejestracji wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, informacje teleadresowe.
 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków:

(1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,

(2) zaznaczeniu checkboxa „Zapisz się” oraz

(3) kliknięciu pola „OK”.

– Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Klienta – z chwilą utworzenia Konta, Klient zostaje zapisany na Newsletter.

– usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę do Klientów, na wskazanych przez nich adres poczty elektronicznej informacji o promocjach, nowych produktach, usługach świadczonych przez Sprzedawcę.

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, o którym mowa w §5 pkt 1a) niniejszego Regulaminu, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie oświadczenia woli zawierającego stosowne żądanie do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: … lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter, o której mowa w §5 pkt 1b) niniejszego Regulaminu, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

 • 6 Rejestracja
 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji i utworzenia Konta klienta.
 2. W celu rejestracji, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
 3. W trakcie rejestracji, Klient zobowiązany jest do ustalenia swojego loginu oraz hasła, za pomocą którego będzie każdorazowo logował się w Sklepie internetowym w celu złożenia zamówienia.
 4. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jednej dużej litery, jednej małej litery oraz jednej cyfry.
 5. Klient powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta klienta i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. W trakcie rejestracji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego, a następnie oświadczyć, że akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku trzykrotnego błędnego wpisania hasła do Konta klienta, Konto klienta zostanie zablokowane. Aby odblokować hasło, Klient będzie musiał skorzystać z procedury przypomnienia hasła do konta poprzez wybranie opcji „przypomnij hasło”.
 9. Następnie, na adres poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji, zostanie wysłane nowe hasło dla Klienta. Nowe hasło będzie ważne przez ……
 10. Po zalogowaniu się nowym hasłem, Klient będzie poproszony o ustalenie ponownie dowolnie wybranego przez siebie hasła.

 

 • 7 Zamówienia
 1. Informacje o Towarach zawarte w Sklepie internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi zalogować się do Sklepu internetowego.
 4. Następnie, Klient składa zamówienie w Sklepie internetowym poprzez dodawanie towaru, którym jest zainteresowany do Koszyka poprzez kliknięcie polecenia „dodaj” / ikony „koszyk” znajdującej się pod danym towarem.
 5. Po wybraniu wszystkich towarów, Klient wypełnia formularz zamówienia wybierając sposób dostawy towaru, formę płatności oraz adres dostawy towaru. Klienta, który chce mieć wystawioną fakturę VAT, zobowiązany jest do wypełnienia pola „dane do faktury” w formularzu zamówienia.
 6. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, Klient każdorazowo jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Naciśnięcie przycisku „Zakończ zamówienie” / „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” / „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta oraz złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia, jest wyrażenie przez Klienta zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki umowy sprzedaży przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia, adres.
 11. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży jest paragon fiskalny, który zostanie załączony wraz z zamówionym towarem. Jeżeli Klient w procesie składania zamówienia wyraził wolę otrzymania faktury VAT, faktura VAT zostanie załączona do wysłanej przesyłki bądź przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w formie elektronicznej.

 

 • 8 Zamówienia indywidualne
 1. W przypadku niektórych, wyraźnie oznaczonych Towarów w Sklepie internetowym, Klient ma możliwość określenia cech indywidualnych i charakterystycznych wybranego Towaru – specyfikacji, odbiegających od standardowo prezentowanych Towarów, poprzez wybranie wskazanych przez Sprzedawcę opcji, w szczególności poprzez określenie wielkości, koloru, wzoru, wymiaru danego Towaru itp.
 2. W tym celu Klient zobowiązany jest do wysłania do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z zapytaniem o dostępność i możliwość realizacji Towaru o określnej przez Klienta specyfikacji.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi czy wskazany przez Klienta Towar o określonej specyfikacji jest możliwy do realizacji oraz w jakim terminie.
 4. W przypadku wyboru indywidualnego koloru danego towaru, jeżeli Klient będzie zainteresowany, istnieje możliwość przesłania Klientowi przez Sprzedawcę próbnika z wybranym kolorem. Po akceptacji koloru próbnika przez Klienta, Sprzedawca zrealizuje indywidualne zamówienie dla Klienta.
 5. Koszt wysłania próbnika do Klienta ponosi Klient. W tym celu Klient wypełnia formularz zamówienia próbnika zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Zamówienia niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku zamówień indywidualnych, o określonej przez Klienta specyfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta.

 

 • 9 Płatności
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym ….. są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz innych kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.
 2. Płatność za zamówiony towar to suma kosztu towaru, kosztu transportu oraz innych wskazanych w informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji kosztach dodatkowych.
 3. Płatność za zamówiony towar odbywa się zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem płatności na konto bankowe Sprzedawcy podane w informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Klient zobowiązuje się dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży oraz w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówienie:
 6. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 7. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy,
 8. kartą płatniczą.
 9. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności za zamówiony towar w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie/ odstąpić od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, oświadczenie o anulowaniu zamówienia / odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

 • 10 Realizacja zamówienia
 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta przez Sprzedawcę niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie do …. dni od dnia wpłynięcia płatności Klienta na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. W przypadku Zamówień indywidualnych, oraz związanych z konicznością importu Towaru lub jego produkcji na zamówienie czas realizacji Zamówienia może ulec stosownemu wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 4. Zamówiony towar jest wysyłany na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Towar jest dostarczany zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy towaru w formularzu zamówienia.
 6. Dostawa towaru możliwa jest tylko na terenie Polski. W przypadku wysłania towaru za granicę Polski, Klient zobowiązany jest do indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej ….. i ustalenia szczegółów oraz kosztów dostawy towaru.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru „odbiór osobisty”, Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionego towaru w terminie … dni od dnia wysłania Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, o gotowości towaru do odbioru.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 9. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 10. Klient jest zobowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru, Klient ma prawo żądać od pracownika firmy doręczającej przesyłkę spisania właściwego protokołu.
 11. W przypadku wyboru możliwości osobistego odbioru Towaru przez Klienta, Klient może odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej Sklepu po otrzymaniu przez Klienta wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, o gotowości towaru do odbioru.
 12. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 13. Sprzedawca do przesyłki dołącza wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 14. Sprzedawca do przesyłki dołącza również instrukcje obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty otrzymane od producenta.

 

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację zawierającą oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy:
 3. listownie na adres siedziby Sprzedawcy, lub
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 5. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu lub może pobrać formularz ze strony internetowej Sklepu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie przekazuje Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracany Towar musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, w oryginalny opakowaniu.
 8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie, o którym mowa w § 10 pkt. 1 Regulaminu, umowa uważana jest za niezawartą.
 9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. W przypadku złożenia przez Konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie Towaru w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
 13. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 14. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów przewyższających zwykły najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 15. Jeżeli Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Towarów, które były objęte jednym zamówieniem:
  1. Sprzedawca zwróci Konsumentowi część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Towarami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Towarów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
  2. nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Towarów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Towarów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz niestandardową, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, którego procedura zamawiania opisana jest w §7 niniejszego Regulaminu.

 

 • 10 Uprawnienia związane z wadami towarów
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może zgodnie z Kodeksem cywilnym:
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

– Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

– Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

– Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

– Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

– Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta zgłaszającego reklamację, zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia nieprawidłowości, oraz winna określać żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 3. Do reklamacji Klient winien załączyć reklamowany Towar oraz dowód zakupu Towaru.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub może pobrać formularz reklamacji ze strony internetowej Sklepu.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca, jeżeli Konsument przedstawi Sprzedawcy odpowiedni dokument potwierdzenia poniesienia ww. kosztów dostarczenia Towaru.
 6. W przypadku Towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie przesłane pocztą (towary wielkogabarytowe), Klient może zgłosić reklamację Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej dołączając zdjęcia reklamowanego Towaru. Sprzedawca po zapoznaniu się z treścią reklamacji, przekaże Klientowi w jaki sposób odbierze reklamowany Towar.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru obciążają Klienta.
 8. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkować się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

– Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 1. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie na adres siedziby Sprzedawcy bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy.

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

 

 

 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów konsumenckich
 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez:

– Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub

– stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

– powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,

– organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – www.federacjakonsumentow.org.pl),

– Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – adresy https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

 1. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/(adres poczty elektronicznej Sprzedawcy dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR to: ________________).
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższe postanowienie ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 

 • 12 Gwarancja
 1. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie internetowym. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru.

 

 

 • 13 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakładania Konta Klienta lub zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, uniemożliwi założenie Konta Klienta oraz uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Udostępniane dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 9. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia oraz wybranemu podmiotowi obsługującemu rodzaj płatności, który wybrał Klient.

 

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny. Zmiana Regulaminu będzie wchodzić w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu internetowego. Do zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian Regulaminu stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
Przewiń do góry